تبلیغات
باغ ارغوان - مطلب زیبا
 
باغ ارغوان
دریا باش تا هر کس لایق توست با تو آرام گیرد و هر کس لایقت نیست در تو غرق شود... تبلیغات پذیرفته میشود

باید خطر کرد ، به دلیل اینکه بزرگ ترین خطر در زندگی ، خطر نکردن است. در خندیدن ، خطر دیوانه به نظر آمدن وجود دارد. در گریستن ، خطر احساساتی به نظر آمدن وجود دارد. نزدیک شدن به دیگران ، خطر درگیری را در پی دارد. در دوست داشتن ، خطر دوست نداشتن وجود دارد. در زندگی کردن ، خطر مردن وجود دارد. در آرزو کردن ، خطر ناامیدی وجود دارد. در تلاش کردن ، خطر شکست خوردن وجود دارد. اما باید خطر کرد ، به دلیل اینکه بزرگ ترین خطردر زندگی ، خطر نکردن است. شاید افرادی که خطر نمی کنند ، بتوانند خود را از درد و رنج خلاص کنند ؛ ولی نمی توانند یاد بگیرند ،تغییر دهند ، رشد کنند ، دوست داشته باشند و زندگی کنند .فقط شخصی که خطر می کند ؛ آزاد است. تا خطرپذیر نباشید ، نمی توانید سرنوشت زندگی تان را به دست گیرید. بزدلان قبل از مرگشان چندین بار می میرند ، ولی شجاعان تنها یکبار طعم مرگ را می چشند سرنوشت سازان می دانند برای پیشرفت در زندگی باید هر روز را آخرین روز حیات خود تلقی کنند. با این نگرش آنها انگیزه لازم برای خطر کردن در راه رسیدن به خواسته های خود را در درونشان ایجاد می کنند .


Rose Vine

لیلی زیر درخت انار نشست، درخت انارعاشق شد، گل داد ،سرخ سرخ... گلها انار شدند، داغ داغ. هر اناری هزار دانه داشت.دانه ها عاشق بودند،بی تاب بودند،توی انار جا نمی شدند. انار کوچک بود،دانه ها بی تابی کردند،انار ترک برداشت. خون انار روی دست لیلی چکید.لیلی انار ترک خورده را خورد.مجنون به لیلی اش رسید. خدا گفت:راز رسیدن فقط همین است،فقط کافیست انار دلت ترک بخورد... خدا گفت: لیلی یک ماجراست،ماجرایی آکنده از من،ماجرایی که باید بسازیش. لیلی درد است،درد زادنی نو،تولدی به دست خویش. لیلی رفتن است.عبوری است ورد شدن. لیلی جستجوست لیلی نرسیدن است وبخشیدن. لیلی سخت است ودور از دسترس. لیلی زندگی است،زیستن ازنوعی دیگر. شیطان گفت:لیلی تنها یک اتفاق است،بنشین تا اتفاق بیفتد. لیلی آلودگی است،خیالی است خوش. لیلی ماندن است وفرو در خویشتن رفتن... لیلی خواستن است،گرفتن وتملک لیلی ساده است وهمین جا دم دست است... واین چنین دنیا پر شد از لیلی های زود، لیلی های ساده اینجایی، لیلی هایی نزدیک لحظه ای ومجنون هایی آمدند که هنوز انار دلهاشان ترک نخورده بود...


Rose Vine


"بدان؛ خدایی که گنج های آسمان و زمین در دست اوست به تو اجازه درخواست داده و اجابت آنرا به عهده گرفته است . تو را فرمان داده که از او بخواهی تا عطا کند . در خواست رحمت کنی تا ببخشاید و خداوند بین تو و خودش کسی را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کند و تو را مجبور نساخته که به شفیع و واسطه ای پناه ببری و در صورت ارتکاب گناه در توبه را مسدود نکرده است . در کیفر تو شتاب نداشته و در توبه و بازگشت بر تو عیب نگرفته است . در آنجا که رسوایی سزاوار توست رسوا نساخته و برای بازگشت به خویش شرایط سنگینی مطرح نکرده است . در گناهان تو را به محاکمه نکشیده و از رحمت خویش ناامیدت نکرده بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکی شمرده است . هر گناه تو را یکی , و هر نیکی تو را ده به حساب آورده و راه بازگشت و توبه را به روی تو گشوده است . هر گاه او را بخوانی ندایت را میشود و چون با او راز دل گویی راز تو را میداند . پس حاجت خود را با او بگوی و آنچه در دل داری نزد او بازگوی غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن تا غمهای تو را بر طرف کند و در مشکلات تو را یاری رساند ."


Rose Vine


گل من گریه مکن که در آیینه ی اشک تو غم من پیداست قطره ی اشک تو داند که: غم من دریاست گل من گریه مکن سخن از اشک مخواه که سکوتت گویاست از نگه کردنت احوال تو را می دانم دل غربت زده ات – بینوایی تنهاست من و تو می دانیم چه غمی در دل ماست *** گل من گریه مکن اشک تو صاعقه است تو به هر شعله ی چشمان ترم می سوزی بیش از این گریه مکن که بدین غمزدگی بیشترم می سوزی من چو مرغ قفسم تو در این کنج « قفس » بال و پرم می سوزی *** گل من گریه مکن که در آیینه ی اشک تو غم من پیداست قطره ی اشک تو داند که :غم من دریاست دل به امید ببند نا امیدی کفر است چشم ما بر فرداست ز تبسم مگریز در دهان تو در غنچه ی لب ها زیباست گل من گریه مکن


Rose Vineخدایا کفر نمی گویم پریشانم خدایا کفر نمی گویم پریشانم چه می خواهی تو ازجانم مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی خداواندا اگر روزی زعرش خود به زیر آیی لباس فقر بپوشی غرورت رابرای تکه نانی به زیر پای نامردان بیاندازی و شب آهسته و خسته تهی دست و زبان بسته به سوی خانه باز آیی زمین و آسمان را کفر می گویی نمی گویی؟ خداوندا اگر در روز گرما خیز تابستان تنت بر سایه ی دیوار بگشایی لبت برکاسه ی مسی قیر اندود بگذاری و قدری آن طرف تر عمارتهای مرمرین بینی و اعصابت برای سکه ای این سو آن سو در روان باشد زمین و آسمان را کفر می گویی نمی گویی؟ خداوندا اگر روزی بشر گردی زحال بندگانت با خبر گردی پشیمان می شوی از قصه خلقت ، از این بودن از این بدعت خداوندا تو مسئولی خداوندا تو می دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است چه رنجی می کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است


Rose Vine


به فرمان دلت باش:

اگر دلت میگوید ((برو)) پس برو.در این صورت سردرگمی و ندانم کاری وجود نخواهد داشت.اگر دلت میگوید (( اینجا بمان )) پس بمان.بازهم سردرگمی وجود ندارد.سردرگمی زمانی به وجود می آید که تو در درونت تضاد می آفرینی، میخواهی بروی در عین حال میخواهی بمانی .آنگاه سردر گم میشوی.فقط بی دغدغه و در سکوت به حرف دلت گوش بسپار، ببین چه میگوید، اطاعت کن ،آنگاه همواره در مسیر درست گام بر میداری.


هیچ گاه صدای دلت را خاموش نکن .خطرناک است.گوش سپردن به صدای دل ،آهسته آهسته تورا شفاف میکند .صدای دل تو نیز شفاف میشود زیرا شنیده میشود و اجابت میشود.رفته رفته این صدارا بلندتر و واضح تر خواهی شنید.. زمانی خواهد رسید که هرگاه اراده کنی میتوانی از دلت مشورت بخواهی و صد درصد جواب بگیری.آنگاه با سردرگمی وداع خواهی کرد


Rose Vineمن یک عمربه خدا دروغ گفتم و خدا هیچ گاه به خاطر دروغ هایم مرا تنبیه نکرد. می توانسته اما رسوام نساخت و مرا مورد قضاوت قرارنداد!

هرچه خواستم عطا کرد و هرگاه خواندمش حاضرشد. اما من هرگز حرف خدا را باور نکردم.

وعده هایش را شنیدم اما نپذیرفتم. چشم ها و گوش هایم را بستم تا خدا را نبینم و صدایش را نشنوم.

من ازخـــدا گریختم بی خبرازآن که او با من و درمن بود !

می خواستم کاخ آرزوهایم را آن طور که دلم می خواست بسازم نه آن گونه که خدا می خواهد. به همین دلیل اغلب ساخته هایم ویران شد و زیر خروارها بلا ومصیبت ماندم.

ازهمه کس کمک خواستم اما هیچ کس فریادم را نشنید و یاریم نکرد.

با شرمندگی فریاد زدم :

خدایا اگرمرانجات دهی‌، اگر ویرانه های زندگی ام را آباد کنی با تو پیمان می بندم هرچه بگویی همان را انجام دهم !

درآن زمان خدا تنها کسی بود که حرف هایم را باورکرد و مرا پذیرفت نمی دانم چگونه اما درکمترین مدت خدا نجاتم داد.

گفتم : خدای عزیز بگو چه کنم تا محبت و لطف بی حد تورا جبران کنم ؟

گفت : هیچ. فقط عشقم را بپذیر و مرا باورکن و بدان درهمه حال درکنار تو هستم.

گفتم : خدایا عشقت را پذیرفتم و ازاین لحظه عاشقت هستم.

سپس بی آن که نظرخدارا بپرسم به ساختن کاخ رویایی زندگیم ادامه دادم. اوایل کارهرآن چه ازاومی خواستم فراهم می شد. اما ازدرون خوشحال نبودم !

نمی شد هم عاشق خدا شوم وهم به نظرات او بی توجه !

راه و روش خدا را نمی پسندیدم.

با آن چه او می گفت من به آرزوهای بزرگی که داشتم نمی رسیدم.

پس او را فراموش کردم تا راحت تر به آن چیزهایی که می خواهم برسم!

برای ساختن کاخ رویاییم از رهگذران کمک می خواستم.

آنان که خدارا می دیدند سری ازتاسف تکان می دادند و رد می شدند و آن ها که جزسنگ های طــلایی قصـــرم چیزی نمی دیدند به کمکم آمدند تا آن ها نیزبهره ای ببرند که همان ها در آخر کاراز پشت خنجرها زدند و رفتند!

همان گونه ازمن گریختند که من از صدای خدا و وجدانم!

نا امید ازهمه جا دوباره خدا را خواندم. کنارم حاضربود!

گفتم: دیدی بامن چه کردند؟!

آنان را به جزای اعمالشان برسان ...

گفت: تو خودت آن ها را به زندگیت فراخواندی!

ازکسانی کمک خواستی که محتاج تر از هرکسی به کمک بودند.

گفتم: مرا عفو کن. من تورا فراموش کردم و به غیرتو روی آوردم. اگردستم بگیری و بلندم کنی هرچه بگویی همان کنم.

بازهم خدا تنها کسی بود که حرف ها وسوگندهایم را باورکرد.

نمی دانم چگونه اما متوجه شدم که دوباره روی پای خود ایستاده ام.

گفتم: خدایا چه کنم ؟

گفت: هیچ. فقط عشقم را بپذیر و مرا باورکن و بدان که همیشه درکنارت هستم.

گفتم: چرا اصرارداری تو را باورکنم و عشقت را بپذیرم؟!

گفت: اگر مرا باورکنی خودت را باورکردی اگرعشقم را بپذیری وجودت آکنده ازعشق می شود. آن وقت به آن لذت عظیمی که درجست وجوی آنی می رسی و دیگرنیازی نیست که خود را برای ساختن کاخ رویاهایت به زحمت بیاندازی! دیگرچیزی نیست که تو نیازمند آن باشی و به خاطرآن از من روی گردانی. وقتی مرا باورکردی حرف ها و وعده هایم را باورخواهی کرد!

وقتی عاشقم شدی و باورم کردی به آن چه می گویم عمل می کنی زیرا درستی آن ها را باورداری وسعادت خود را درآن ها می بینی!


Rose Vine


تصوری داشتم..........
خیال كردم كه در كنارساحل با خدا قدم می زنم..
در آسمان تصویری از زندگی خود را دیدم..
در هر قسمت دو جای پا دیدم
یكی متعلق به من و دیگری متعلق به خدا
وقتی آخرین تصویر زندگیم را دیدم
بجای پا روی شن نگاه كردم.
دیدم كه در سخت ترین لحظات زندگیم فقط یك جای پا بیشتر نیست.
برای رفع ابهام از خدا سوال كردم :
خدایا فرمودی كه اگر به تو ایمان بیاورم هیچ زمانی مرا تنها نخواهی گذاشت.
پس چرا زمانی كه بیشترین نیاز را به تو داشتم تنهایم گذاشتی
خدا فرمود : فرزند عزیزم تو را دوست دارم و هرگز تنهایت نمی گذارم.
در مواقع سختی اگر یك جای پا می بینی
در آن لحظات من تو را به دوش می كشیدم

Rose Vine


زیباترین آرایش برای لبان شما راستگویی

برای صدای شما دعا به درگاه خداوند

برای چشمان شما رحم و شفقت

برای دستان شما بخشش

برای قلب شما عشق

و برای زندگی شما دوستی هاست

 

هیچ کس نمیتونه به عقب برگرده و همه چیز را از نو شروع کنه

ولی هر کسی میتونه از همین حالا عاقبت خوب و جدیدی را برای خودش رقم بزنه

 

خداوند هیچ تضمین و قولی مبنی بر این که حتما روزهای ما بدون غم بگذره

,
خنده باشه بدون هیچ غصه ای، یا خورشید باشه بدون هیچ بارونی، نداده

ولی یه قول رو به ما داده که اگه استقامت داشته باشیم در مقابل مشکلات،
تحمل سختی ها رو برامون آسون میکنه

و چراغ راهمون میشه

نا امیدی ها مثل دست اندازهای یک جاده میمونن
ممکنه باعث کم شدن سرعتت در زندگی بشن

ولی در عوض بعدش از یه جاده صاف و بدون دست انداز بیشتر لذت خواهی برد

بنابر این روی دست اندازها و ناهمواریها خیلی توقف نکن

به راهت ادامه بده

 

وقتی احساس شکست میکنی که نتونستی به اون چیزی که می خواستی برسی
ناراحت نشو

حتما خداوند صلاح تو رو در این دونسته و برات آینده بهتری رو رقم زده


برات میافته همیشه

دنبال این باش که این چه معنی و حکمتی درش نهفته هست

 

برای هر اتفاق زندگی دلیلی وجود دارد

که به تو میآموزد که چگونه بیشتر شاد زندگی کنی و کمتر غصه بخوری

 

تو نمیتونی کسی رو مجبور کنی که تو رو دوست داشته باشه

تمام اون کاری که میتونی انجام بدی
اینه که تبدیل به آدمی بشی که لایق دوست داشتن هست

و عاقبت کسی پیدا خواهد شد که قدر تو رو بدونه

 

بهتره که غرورت رو به خاطر کسی که دوست داری از دست بدی تا این که

کسی رو که دوست داری به خاطر غرورت از دست بدی

 

ما معمولا زمان زیادی رو صرف پیدا کردن آدم مناسبی برای دوست داشتن

یا پیدا کردن عیب و ایراد کسی که قبلا دوستش داشتیم میکنیم

باید به جای این کار

در عشقی که داریم ابراز میکنیم کامل باشیم

 

هیچوقت یه دوست قدیمیت رو ترک نکن

چون هیچ زمانی کسی جای اون رو نخواهد گرفت

دوستی مثل شراب میمونه

که هر چی کهنه تر بشه ارزشش بیشتر میشه

 

وقتی مردم پشت سرت حرف میزنن چه مفهومی داره ؟

خیلی ساده ! یعنی این که تو دو قدم از اون ها جلوتری


Rose Vine


پس از اَفرینش اَدم خدا گفت به او: نازنینم اَدم.... با تو رازی دارم !.. اندکی پیشتر اَی .. اَدم اَرام و نجیب ، اَمد پیش !!. زیر چشمی به خدا می نگریست !.. محو لبخند غم آلود خدا ! .. دلش انگار گریست . نازنینم اَدم!!. ( قطره ای اشک ز چشمان خداوند چکید ) !!!.. یاد من باش ... که بس تنهایم !!. بغض آدم ترکید ، .. گونه هایش لرزید !! به خدا گفت : من به اندازه ی .... من به اندازه ی گلهای بهشت .....نه ... به اندازه عرش ..نه ....نه من به اندازه ی تنهاییت ، ای هستی من ، .. دوستدارت هستم !! اَدم ،.. کوله اش را بر داشت خسته و سخت قدم بر می داشت !... راهی ظلمت پر شور زمین .. طفلکی بنده غمگین اَدم!.. در میان لحظه ی جانکاه ، هبوط ... زیر لبهای خدا باز شنید ،... نازنینم اَدم !... نه به اندازه ی تنهایی من ... نه به اندازه ی عرش... نه به اندازه ی گلهای بهشت !... که به اندازه یک دانه گندم ، تو فقط یادم باش !!!! نازنینم اَدم .... نبری از یادم ؟؟!!


Rose Vine


به سلامتیِ درخت!
نه به خاطرِ میوه‌ش،
به خاطرِ سایه‌ش.


به سلامتیِ دیوار!
نه به خاطرِ بلندیش،
واسه این‌که هیچ‌وقت پشتِ آدم رو خالی نمی‌کنه.


به سلامتیِ دریا!
نه به خاطرِ بزرگیش،
واسه یک‌رنگیش.


به سلامتیِ سایه!
که هیچ‌وقت آدم رو تنها نمی‌ذاره.


به سلامتیِ پرچم ایران!
که
 سه‌رنگه

تخم‌مرغ!
که دورنگه

رفیق!
که یه‌رنگه.


به سلامتیِ همه اونایی
 که
دوسشون داریم و نمی‌دونن،
دوسمون دارن و نمی‌دونیم.


به سلامتیِ نهنگ!
که گنده‌لات دریاست.


به سلامتیِ ز نجیر!
نه به خاطر این‌که درازه،
به خاطر این‌که به هم پیوستس.


به سلامتیِ خیار!
نه به خاطر «خ»ش،
فقط به خاطر «یار»ش.


به سلامتیِ شلغم!
نه به خاطر «شل»ش،
به خاطر
 «غم»ش.


به سلامتیِ کرم خاکی!
نه به خاطر کرم‌بودنش،
به خاطر خاکی‌بودنش


به سلامتیِ پل عابر پیاده!
که هم مردا از روش رد می‌شن هم نامردا!


به سلامتیِ  برف!
که هم روش سفیده هم توش.


به سلامتیِ رودخونه!
که اون‌جا سنگای بزرگ هوای سنگای کوچیکو دارن.


می‌خوریم به سلامتیِ گاو!
که نمی‌گه من،
می‌گه ما


به سلامتیِ سرنوشت!
که نمی‌شه اونو از سر نوشت.

Rose Vine


همه انسان‌ها در لحظاتی از زندگیشان، خود را تنها احساس میکنند و تنها هم هستند. انسان یگانه موجودی است که میداند تنهاست و یگانه موجودی است که در پی یافتن دیگریست. طبیعت او، میل و عطش تحقق بخشیدن خویش در دیگری را در خود نهفته دارد.
بنابراین آنگاه که او از خویشتن آگاه است از نبود آن دیگری یعنی از تنهایی اش هم آگاه است، ما همه نیروهایمان را به کار میگیریم تا از بند تنهایی رها شویم. برای همین، احساس تنهایی ما اهمیت و معنایی دوگانه دارد، از سویی آگاهی برخویشتن است و از سوی دیگر آرزوی گریز از خویشتن...!


Rose Vineداستان غم انگیز زندگی این نیست که انسانها فنا می شوند، این است که آنان از دوست داشتن باز می مانند.

همیشه هر چیزی را که دوست داریم به دست نمی آوریم، پس بیاییم آنچه را که به دست می آوریم دوست بداریم.

انسان عاشق زیبایی نمی شود، بلکه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست!

انسان های بزرگ دو دل دارند؛ دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که میخندد و آشکار است.

بازی روزگار را نمی فهمم! من تو را دوست می دارم، تو دیگری را، دیگری مرا و همه ما تنهاییم!

همه دوست دارند که به بهشت بروند، ولی کسی دوست ندارد که بمیرد!

عشق مانند نواختن پیانو است، ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری. سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد، پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

اگر انسانها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است؛ محبتشان نسبت به یکدیگر نامحدود می شود.

عشق در لحظه پدید می آید و دوست داشتن در امتداد زمان و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است.

راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد از دست برود.

انسان چیست ؟
شنبه: به دنیا می آید.
یکشنبه: راه می رود.
دوشنبه: عاشق می شود.
سه شنبه: شکست می خورد.
چهارشنبه: ازدواج می کند.
پنج شنبه: به بستر بیماری می افتد.
جمعه: می میرد.

فرصت های زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم بودن چقدر محدود است.

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد.

هرچه انسان، وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.

فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت.

سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در قلب ما ایرانیان است.

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید.

چهار اصل پیشرفت: مردانگی، عدالت، شرم و عشق است.

راه پیشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقیق، احترام به معلمین، اساتید، دانش آموزان و دانشجویـان است.

تقلید (از غرب)، خطری است جدی که چشمه های نبوغ را، خشک می کند.

یک عمل درست، بهتر است از هزار نصیحت.

احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست.

انجام وظیفه، لازمه جهش بسوی پیشرفت است.

کار کنیم، زحمت بکشیم، از سرمایه چیزی کم نداریم.

حفظ سنن اعتقادی، ملی و نبوغ نژادی، واجب است.

نظامی که دارای سازمان باشد، چارچوبی استوار دارد.

باید به جوانان حفظ سازمان را آموزش داد.

سازماندهی، لازمه و خواسته الگوی پیشرفت است.

داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است.

با بچه ها، با اطمینان رفتار کنید تا قابل اطمینان بار بیایند و قابل اطمینان شوند.

طنز در مملکت ما، یک مقاومت ملی است و همیشه حافظ ایران بوده است.

موسیقی خوب ایرانی، یک طرز تفکر است، یک فلسفه است، و بیان یک آرزوست.

ایران، جزیره هوش و ذکاوت است.

شخصیت یک ملت را، ادبای آن ملت می سازند.

هنر، چاشنی زندگیست.

هنر، با احساسات آدمی بازی می کند.

عشق، به وجود آورنده اعمال زیباست.


Rose Vine


کاش میشد تا خدا پرواز کرد

پای دل از بند دنیا باز کرد

کاش میشد از تعلق شد رها

 بال زد همچون کبوتر در هوا

 کاش میشد این دلم دریا شود

 باز عشقی اندر او پیدا شود

 کاش میشد عاشقی دیوانه شد

گرد شمع یار چون پروانه شد

 کاش میشد جان ز تن بیرون شود

 چشم از هجران او پر خون شود

کاش میشد از خدا غافل نبود

 کاش در افکار بی حاصل نبود

 کاش میشد بر شیاطین چیره شد

تا رها از بند با این شیوه شد

کاش دستم را بگیرد توی دست

 تا شوم از دست او من مست مست

کاش میشد مست باشم تا ابد

 سر بر آرم دست افشان از لحد

 کاش میشد تا که در روز جزا

 شاد باشم از عمل پیش خدا

کاش میشد یک نفس دیدار یار

 تا شوم مدهوش ؛ گردم بیقرار

 کاش میشد با خدا شد همنشین

 جنت و دوزخ ؛ یا اندر زمین.....


Rose VineThe Attractive Facts of Life


حقایق جالبی از زندگیlife.jpgAt least 5 people in this world love you so much they would die

حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند


At least 15 people in this world love you, in some way

حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند


The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just

تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد


A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don't like you

یک لبخند از طرف تو میتواند موجب شادی کسی شود، حتی کسانی که ممکن است تو را دوست نداشته باشند

Every night, SOMEONE thinks about you before he/ she goes to sleep

هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند


You are special and unique, in your own way

تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی


Someone that you don't know even exists, loves you

یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی


When you make the biggest mistake ever, something good comes from it

وقتی بزرگترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود


When you think the world has turned it's back on you, take a look

وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن، شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای


Always tell someone how you feel about them

همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آنها بیان کن، وقتی آنها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند احساس بهتری خواهی داشت

If you have great friends, take the time to let them know that they are great

وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آنها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند


Rose Vine


قلب من قالی خداست تاروپودش از پر فرشته هاست پهن کرده او دل مرا در اتاق کوچکی در آسمان خراش آفتاب برق می زند قالی قشنگ و نو نوار من از تلاش آفتاب شب که می شود، خدا روی قالی دلم راه می رود ذوق می کنم، گریه می کنم اشک من ستاره می شود هر ستاره ای به سمت ماه می رود یک شبی حواس من نبود ریخت روی قالی دلم شیشه ای مرکّب سیاه سال هاست مانده جای آن جای لکه های اشتباه ای خدا به من بگو لکه های چرک مرده را کجا خاک می کنند؟ از میان تاروپود قلب جای جوهر گناه را چطور پاک می کنند؟ آه از این همه گناه و اشتباه آه نام دیر تو است آه بال می زند به سوی تو کبوتر تو است قلب من دوباره تند تند می زند مثل اینکه باز هم خدا روی قالی دلم، قدم گذاشته در میان رشته های نازک دلم نقش یک درخت و یک پرنده کاشته قلب من چقدر قیمتی است چون که قالی ظریف و دست باف اوست این پرنده ای که لای تاروپود آن نشسته است هدهد است می پرد به سوی قله های قاف دوست...^

Rose Vineزندگی ، ارزش آنرا دارد که به آن فکر کنی !
.
زندگی ، ارزش آنرا دارد که ببویی اش چوگل ، که بنوشی اش چو شهد !
.
زندگی ، بغض فروخورده نیست !
.
زندگی ، داغ جگر گـــوشه نیست !
.
زندگی ، لحظه دیدار گلی خفته در گهواره است !
.
زندگی ، شوق تبسم به لب خشکیده است !
.

زندگی ، جرعه آبی است به هنگامه ظهر در بیابانی داغ !
.
زندگی ، دست نوازش به سر نوزادی است !
.
زندگی ، بوسه به لبهای گلی است که به شوقت همه شب بیدارست !
.
زندگی ، شوق وصال یار است !
.
زندگی ، لحظه دیدار به هنگامه یاس !
.
زندگی ، تکیه زدن بر یار است !
.
زندگی ، چشمه جوشان صفا و پاکی است !
.
زندگی ، موهبت عرضه شده بر من انسان خاکی است !
.
زندگی ، قطعه سرودی زیباست که چکاوک خواند ، که به وجدت آرد به سرشاخه امید و رجا !
.
زندگی ، راز فروزندگی خورشید است !
.
زندگی ، اوج درخشندگی مهتاب است !
.
زندگی ، شاخه گلی در دست است که بدان عشق سراپا مست است !
.
زندگی ، طعم خوش زیستن است، شور عشقی برانگیختن است !
.
زندگی ، درک چرا بودن است، گام زدن در ره آسودن است !
.
زندگی ، مزه طعم شکلات به مذاق طفل است !
.
زندگی ، به که چقدر شیرین است !
.
زندگی ، خاطره یک شب خوش، زیر نور مهتاب، روی یک نیمکت چوبی سبز، ثبت در سینه است !
.
زندگی ، خانه تکانی است ؛ هر از چندگاهی از غبار اندوه !
.
زندگی ، گوش سپردن به اذان صبح است !
.
زندگی گاه شده است ، خوش نیاید به مذاق !
.
زندگی گاه شده است که برد بیراهم !
.
زندگی هر چه که هست ، طعم خوبی دارد ، رنگ خوبی دارد !
.
زندگی را باید ، قدر بدانیم همه !!!


Rose Vine


ساده ترین ها و آسان ترین ها

آسان ترین راه آشنایی ،‌ یك سلام است ولی گرم و صمیمی .

آسان ترین راه قدردانی ، یك تشكر ساده است ولی خالص و صمیمانه .

آسان ترین راه عذر خواهی عدم تكرار اشتباه قبلی است .

آسان ترین راه ابراز عشق ، به زبان آوردن آن است .

آسان ترین راه رسیدن به هدف ، خط مستقیم است .

آسان ترین راه پول در آوردن آن است كه همواره در كارت رعایت انصاف را بكنی .

آسان ترین راه احترام ، اجتناب از گزافه گویی و گنده گویی است .

آسان ترین راه جلب محبت آن است كه تو نیز متقابلا عشق بورزی و محبت كنی .

آسان ترین راه مبارزه با مشكلات روبه روشدن با آن هاست نه فرار .

آسان ترین راه رسیدن به آرامش آن است كه سالم و بی غل و غش زندگی كنی .

آسان ترین  دوستی همیشه بهترین دوستی نیست ، این را به خاطر بسپار .

آسان ترین  بحث ، بحث درباره چیزهای خوب و امیدوار كننده است .

آسان ترین برد ، آن است كه خود را از پیش بازنده ندانی .

ساده ترین راه خوب زیستن ، ساده زیستن است .

آسان ترین راه دوری از گناه آن است كه همیشه بدانی چیزی به نام وجدان داری .

ساده ترین و در عین حال با ارزش ترین عشق ، بی ریاترین آن است .

آسان ترین راه بودن ، آن است كه حس بودن همیشه در وجودت شعله ور باشد .

آسان ترین راه راحت بودن آن است كه خودت را همان طور كه هستی بپذیری و در همه حال خودت باشی .

و بالاخره ساده ترین راه خوشبخت زیستن آن است كه همان طور كه برای خودت ارزش قایلی برای دیگران نیز ارزش قایل شوی

بدون توجه به موقعیت طرف مقابل .

حالا كمی مكث كنید و ببینید به همین راحتی می توانید آسان و ساده روزگار را به خوشی سپری كنید .


Rose Vine


خدایا مرا انسانی قرار بده که دلش روشن و صاف و هدف زندگیش

عالی باشد .پیش از اینکه در اندیشه فرمانروایی بر دیگران باشد

بر خویشتن حکومت کنم

مرا انسانی بساز که خندیدن را بیاموزد اما گریستن

رانیزهرگز از خاطر نبرد.

انسانی که گام درآینده بگذارد ولی گذشته

را نیز هرگز فراموش نکند.

واز همه مهمتر در مقابل چشمان جادویی و افسونگر

هیچ کس تسلیم نشودو

مسحور نگردد.

خدایا من تاب تحمل ندارم مرا به حال خود وامگذار

ای مهربانترین مهربانان و ای بهترین تکیه گاه و پناه امید واران

 

خداوندا

مرا انسانی بساز که ترا بشناسد و خودرا بشناسد.

مرا چندان قوی گردان که به گاه ناتوانی از سستی خود آگاه گردم.

چنان جسور و با شهامتم کن که بهنگام وحشت

جرات مقابله با خویشتن را داشته باشم.

مرا انسانی بساز که بهنگام شکست شرافتمندانه درخوداحساس کبر

و غرورکنم و به گاه پیروزی فروتن ونجیب باشم.

مرا انسانی بساز که از ناملایمات زندگی روی بر نتابم .

به هنگامی که باید سینه سپر کنم پشت بر نگردانم.

مرا به جاده آسایش راهنمایی نکن بلکه

به راهی سخت و دشوار مرا

مورد آزمون خود قرار بده تا باناملایمات دست به مبارزه بزنم و

سربلند بیرون آیم...


Rose Vineامروزهایت رنگین فرداهایت امیدوار - آنچه را که دوست داری به دست بیار وگرنه مجبوری آنچه را که بدست آوردی دوست داشته باشی
شکسپیر

مدیر وبلاگ : ارغوان
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :